Tư tưởng Hồ Chí Minh

Th1
26
2016

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, chiến sĩ xuất sắc…

Th1
26
2016

Vai trò Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

Đối với cách mạng tháng Tám, Hồ Chí Minh đóng vai trò to lớn. Người đã tìm đường cứu nước, mở ra lối đi đúng đắn, sáng suốt và phù…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)