phương pháp đào tạo

Th1
26
2016

Hai phương pháp huấn luyện cho cấp điều hành

Có hai phương pháp huấn luyện cho cấp điều hành: phương pháp chẩn đoán và phát triển, và phương pháp đề xuất hành động. Mỗi phương pháp đều có những…

Back to top
0947.024.112 (trợ lý)