Phân tích hiệp định Pari 1973

511

Nước Việt Nam ta vốn có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước lâu đời. Trải dài suốt quá trình lịch sử dân tộc là những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm: Trung Quốc, Mông Cổ, Xiêm, Nhật, Pháp, Mỹ. Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN