Nhận xét cuốn “Việt Nam sử lược”

494

Nhìn bao quát toàn bộ tác phẩm, chúng ta đặt câu hỏi, những ưu điểm và hạn chế của Việt Nam sử lược có ảnh hưởng sâu rộng đến nhận thức lịch sử của đông đảo dân chúng không? Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN