Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

576

Trong sự nghiệp Đổi mới của nước ta hiện nay, quá trình cải cách Hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được Đảng, nhà nước cùng toàn dân quan tâm. Quá trình này vận dụng nhiều nguồn lực, trong đó có sự nghiên cứu và học tập từ lịch sử. Xem thêm…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN