Mục tiêu đạt kỹ năng toàn nhóm

Để thực hiện mục tiêu thứ hai là đạt được kỹ năng của toàn nhóm và giữa các cá nhân thì có thể thực hiện những điều sau đây: Luôn nghĩ về...

5 kiểu người cơ bản trong quá trình làm việc nhóm

Những bài học và kinh nghiệm rút ra rằng bất cứ ê kíp làm việc hiệu quả nào đều bao gồm 5 kiểu người cơ bản được tạo nên bởi trình...

Sáng tạo trong Teamwork Doanh nghiệp

Khi phải đối diện với một khó khăn trong kinh doanh, bạn sẽ tìm đến giải pháp nào: huy động trí tuệ tập thể của nhóm hay kêu gọi từng cá...

Leader trong Team Work

 Làm việc theo nhóm cần sự hợp tác nhiệt tình đồng đều của các thành viên thì mới có hiệu quả tốt, và team leader cũng rất quan trọng - đó...

Lessons From Geese

FACT 1: As each goose flaps its wings it creates an “uplift” for the birds that follow. By flying in a “V” formation, the whole flock adds 71% greater flying range than...

Chalres Plumb’s Parachutes

Charles Plumb was a navy jet pilot. On his seventy-sixth combat mission, he was shot down and parachuted into enemy territory. He was captured and spent six years in prison. He...

The Monkey Story

Start with a cage containing five monkeys. Inside the cage, hang a banana on a string and place a set of stairs under it. Before long, a monkey will go to the...

Quotations about Teamwork

Effective teamwork will not take the place of knowing how to do the job or how to manage the work. Poor teamwork, however, can prevent effective final performance. And it can...

Bài học từ cuộc đua Thỏ và Rùa

Đây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng bởi CEO (Chief Executive Officer) của Coca Cola như sau: Ngày xửa ngày xưa, có một...